KONKURS COSPLAY SCYTHE

26 marca 2018

Tego jeszcze nie było! Z Waszą pomocą chcemy pokazać, jak fantastyczny jest świat gier planszowych. Grafiki niektórych pozycji to tak naprawdę małe dzieła sztuki. A co ciekawe – czasami to twórczość artystów jest inspiracją do stworzenia gry planszowej. Tak było w przypadku gry Scythe. Gra doczekała się już dwóch dodatków: Najeźdźcy z Dalekich Krain oraz Igrając z wiatrem. W przygotowaniu jest już trzeci dodatek!

Autorem obrazów i jednocześnie grafik do gry jest Jakub Różalski. Jego obrazy z serii 1920+ przedstawiają polską wieś, rolników przy pracy czy żołnierzy walczących bronią białą, a jednocześnie futurystyczne maszyny i roboty bojowe. O jego pracach mówiły najważniejsze polskie media – TVP, Onet, Gazeta Wyborcza, Newsweek. Co więcej – to właśnie prace Jakuba Różalskiego zainspirowały Jamey’ego Stegmaiera do stworzenia gry Scythe.

Dlatego wiedząc jak ta twórczość działa na wyobraźnię pragniemy zaprosić Was na KONKURS COSPLAY SCYTHE !!!

Finał konkursu odbędzie się w weekend w czasie kwietniowego Comic Con’u w Warszawie w dniach: 21-22.04

Na stoisku Vertimy będą robione zdjęcia uczestnikom konkursu. Po ich zakończeniu Jury wybierze zwycięzców!

Uwaga! Czekają atrakcyjne nagrody:

1500 zł za I miejsce;

1000 zł za II miejsce,

800 zł za III miejsce.

Macie ochotę wziąć udział? Piszcie na marketing@vertima.trade – wyślemy formularz zgłoszeniowy i odpowiemy na pytania 🙂

 

REGULAMIN KONKURSU COSPLAY SCYTHE

I. Zasady ogólne

1. Organizatorem konkursu jest VERTIMA Sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Opolu, Rynek 23/7, 45-015 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000621551, NIP: 7543120350, REGON: 364629569, zwana dalej Organizatorem.

2. Uczestnikiem konkursu Cosplay Scythe może być każda osoba fizyczna będąca uczestnikiem konwentu Warsaw Comic Con 2018 w Nadarzynie, za wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz ich najbliższych (małżonków, zstępnych, wstępnych i rodzeństwa).

3. Uczestnik konkursu musi samodzielnie zaprojektować oraz we własnym zakresie uszyć lub stworzyć swój kostium.

4. Uczestnik konkursu powinien wcielić się w wybraną przez siebie postaci z gry Scythe.

5. Spośród wszystkich uczestników konkursu zostanie wyłoniony Najlepszy Cosplay Scythe. 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 ze zm.)

II. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

1. Zgłoszenia odbywać się będą poprzez mail: marketing@vertima.trade

2. Zgłoszenia odbywać się będą w terminie 27.03.-18.04.18r. włącznie.

3. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik akceptuje jednocześnie treść niniejszego Regulaminu.

4. W konkursie mogą brać udział tylko stroje, które nie miały jeszcze premiery scenicznej. Można wystartować z cosplayem, który był wcześniej używany, lecz nie został zgłoszony do żadnego konkursu ani w żadnym innym konkursie nie brał udziału.

5. Do formularza należy dołączyć plik graficzny przedstawiający postać, której kostium jest zgłaszany.

6. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń. Decyduje wówczas kolejność zgłaszania danej postaci.

7. Informacje związane z przyjęciem zgłoszenia rozsyłane będą w ciągu 1-3 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

8. Każdy Uczestnik konkursu ma obowiązek w dniu 21 kwietnia 2018 r., najpóźniej do godz. 15:00, zgłosić się w kostiumie na stoisku Organizatora (VERTIMA), gdzie zostanie dokonana ocena wydelegowanego członka lub członków Jury oraz zostanie wykonana fotografia. Niezgłoszenie się na stoisku powoduje dyskwalifikację uczestnika.

9. Organizator może także, w celu dokonania oceny, zaprosić kilku wcześniej wybranych lub wszystkich uczestników konkursu na scenę lub w inne wskazane miejsce na terenie Comic Con. 10. Zgłaszając swój udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie Organizatorowi swojego wizerunku (fotografia, o której mowa w ust. 8 powyżej), w tym publiczne jego udostępnienie (także w celach marketingowych) w formie papierowej lub pliku graficznego.

III. Kryteria oceny, przyznawanie nagród

1. W drodze głosowania Jury przyzna:

• Pierwsze miejsce wraz z tytułem Najlepszy Cosplay Scythe

• Drugie miejsce w konkursie Cosplay Scythe

•Trzecie miejsce w konkursie Cosplay Scythe,

2. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne:

1500 zł za I miejsce;

1000 zł za II miejsce,

800 zł za III miejsce.

Powyższe nagrody zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

3. Jury może także, według własnego uznania przyznać wyróżnienia gratyfikowane nagrodami rzeczowymi lub bonami o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 500 zł. 4. Przyznawane w Konkursie ewentualne dodatkowe nagrody rzeczowe lub bony nie podlegają wymianie na inne, ani na równowartość pieniężną. 5. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Warsaw Comic Con w niedzielę, 22 kwietnia 2018 r. 6. W konkursie oceniane będzie:

• Oryginalność kostiumu i pomysłowość jego wykonania; • Podobieństwo do wybranej przez Uczestnika postaci z gry Scythe; • Jakość i estetyka wykonania kostiumu.

7. Przekazanie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatorów, nie później jednak niż do 7 dni roboczych od dnia zakończenia Warsaw Comic Con. 8. Nagrody mogą być przekazane przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy. IV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Zwycięzcom Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: • imię i nazwisko, • adres e-mail, • numer telefonu.

V. Postanowienia końcowe

1. Decyzje Jury oraz organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności informowania o tym Uczestników, za wyjątkiem zmiany postanowień st. 2 działu III (zmiany nagród) lub zmiany postanowień ust. 3 i 4 Zasad ogólnych.

3. Aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na bieżąco na stronie internetowej www.vertima.trade

 

 

Dowiedz się pierwszy o nowych grach!

Zapisz się do newslettera! Bądź na bieżąco z naszą aktualną ofertą! Otrzymasz informacje o nowych grach zdecydowanie szybciej niż inni. Będziesz szybko informowany o nowościach, dostawach gier do naszego magazynu, planowanych akcjach promocyjnych oraz akcjach specjalnych

[FM_form id="1"]

Nie wysyłamy spamu, ponieważ spam nie jest zabawny, prawda?